Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

1. Προοίμιο  

Το Paokmania.gr και το Paokmania Forum ξεκίνησε τη λειτουργία του, σκοπεύοντας να προσφέρει στους Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου έναν χώρο για την online διεξαγωγή συζητήσεων σχετικές με τον Π.Α.Ο.Κ. ενώ παράλληλα, προσφέρει ενημέρωση για όλα τα θέματα που τους απασχολούν.

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Paokmania.gr και το Paokmania Forum υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης /χρήστης των υπηρεσιών του κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων /υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το Paokmania.gr και το Paokmania Forum αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή /και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων /υπηρεσιών.

Με την επίσκεψή σας σε αυτό το δικτυακό χώρο με την ονομασία Paokmania.gr ή/και Paokmania Forum αποδέχεστε πως βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε αρχείο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη / νομίμου κατόχου αυτού, αποδέχεστε πως οποιαδήποτε αρχεία ή λογισμικό ή οποιασδήποτε μορφής υλικό που εμφανίζεται δεν είναι προς διάθεση αλλά αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και ότι οι υπεύθυνοι ή / και ο υπεύθυνος αυτού του δικτυακού τόπου ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε νομική ζημία ή / και προσωπική ζημία προκληθεί από την επίσκεψή σας, δηλώνετε πως ΔΕΝ είστε συσχετισμένος ή δεν αντιπροσωπεύετε με κανένα τρόπο με καμία αντιπειρατική ή / και αστυνομική ή / και κυβερνητική ή / και άλλη αρχή και πως δεν μπορείτε να απειλήσετε ή να ασκήσετε οποιοδήποτε είδος δίωξης εις βάρος κανενός, όσο αναφορά τους χρήστες ή / και τούς ιδιοκτήτες ή / και την εταιρεία που φιλοξενεί την εν λόγω δικτυακή τοποθεσία.

Απαγορεύεται η δημοσίευση - αναδημοσίευση άρθρων, δημοσκοπήσεων και απόψεων των μελών του site χωρίς έγκριση της Paokmania.gr admin team. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.
 
2. Κανόνες Συμμετοχής  

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο φόρουμ του Paokmania.gr και το Paokmania Forum έχουν όλοι οι φίλοι του Π.Α.Ο.Κ. και όχι μόνο, και ο χώρος τους παρέχεται από το Paokmania.gr και το Paokmania Forum για την ανάπτυξη απόψεων γύρω από τον Π.Α.Ο.Κ. Οι απόψεις και οι κρίσεις που εκφράζονται εδώ είναι καθαρά απόψεις των μελών και το Paokmania.gr και το Paokmania Forum δεν υιοθετεί (ή απορρίπτει) καμία εξ' αυτών εφ' όσον κινούνται μέσα στα όρια της ευπρέπειας και της κοσμιότητας και δεν προσβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο τρίτους και την υπόληψη ή την αξιοπρέπεια των άλλων.  

2.2 Το Paokmania.gr και το Paokmania Forum είναι ένας χώρος φιλόξενος για όλους τους φιλάθλους του Π.Α.Ο.Κ. όποια άποψη και αν έχουν για τα θέματα της ομάδας. Καθένας είναι ελεύθερος να εκφράζει την άποψη αυτή, όποια κι’ αν είναι. Ορισμένοι περιορισμοί, που θα τους διαβάσετε παρακάτω, σε καμιά περίπτωση δεν μειώνουν την ελευθερία έκφρασης και κριτικής και υπάρχουν μόνο για την ομαλή λειτουργία του Paokmania.gr και το Paokmania Forum . Οι κανόνες αυτοί υπάρχουν και σε όλα τα διαδικτυακά forum και ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με τις περιστάσεις και τυχόν εξελίξεις που το επιτάσσουν.  

3. Ομάδες Συζητήσεων  

3.1 Το Paokmania.gr και το Paokmania Forum παρέχει στους επισκέπτες /χρήστες τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε συζητήσεις με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες /χρήστες του Paokmania.gr και το Paokmania Forum οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.  

3.2 Το Paokmania.gr και το Paokmania Forum διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των όρων. 

3.3 Το Paokmania.gr και το Paokmania Forum σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. 

3.4 Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.  

3.5 Σε περίπτωση που το Paokmania.gr και το Paokmania Forum λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου /κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν /δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.  

4. Εγγραφή 

4.1 Εφόσον ο επισκέπτης /χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην /στις υπηρεσία /ες του Paokmania.gr και το Paokmania Forum συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα /υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.  

4.2 Απαγορεύεται η χρήση ψευδώνυμων (nicknames) με υβριστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο κατά του Π.Α.Ο.Κ. ή προσώπων του ή κατά των θείων, ή υβριστικά που εν γένει προξενούν την αντίδραση του κοινού αισθήματος.  

4.3 Επίσης απαγορεύονται τα ψευδώνυμα (nicknames), πολιτικού, θρησκευτικού και φρικιαστικού περιεχομένου, ιδίως όταν προκαλούν τους υπόλοιπους χρήστες. 

5. Λογαριασμός Μέλους 

5.1 Το Paokmania.gr και το Paokmania Forum παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης /χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Paokmania.gr και το Paokmania Forum, θα παραλάβει επιβεβαίωση της εγγραφής του και μέσω ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος έχει ορίσει μπορεί να συνδεθεί. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του Paokmania.gr και το Paokmania Forum), που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).  

5.2 Το Paokmania.gr και το Paokmania Forum διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών χρηστών και άρνηση παροχής υπηρεσιών σε χρήστες οι ενέργειες των οποίων είναι αντίθετες με το παρόν και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο Paokmania.gr και το Paokmania Forum, αν σε σχετική προσπάθεια αποτύχουμε να διασταυρώσουμε και επιβεβαιώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν πιστεύουμε ότι οι κινήσεις σας μπορεί να έχουν νομικές συνέπειες για εσάς, τους υπόλοιπους χρήστες μας ή το Paokmania.gr και το Paokmania Forum  

5.3 Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Paokmania.gr και το Paokmania Forum για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή /και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το Paokmania.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
 
6. Κανόνες Καλής Συμπεριφοράς

6.1 Εφόσον δημοσιεύετε μηνύματα στο forum, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό, θα πρέπει να τηρείτε πιστά τους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι θεσπίστηκαν για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων, καθώς και την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων, παρανομιών, παραβατικών συμπεριφορών ή / και απρόβλεπτων καταστάσεων.


Συγκεκριμένα:

6.2 Τα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ενότητες, του οποίου η θεματολογία (τίτλος - περιγραφή) σχετίζεται με το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας. Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», ώστε να μην παραπλανούνται οι αναγνώστες. 

6.3 Πριν δημιουργήσετε νέο θέμα καλό θα είναι να ελέγχετε εάν το θέμα συζητείται ήδη κάπου αλλού. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για να εντοπίσετε αυτό που σας ενδιαφέρει.  

6.4 Οι απαντήσεις σε ήδη υπάρχοντα θέματα συζήτησης είναι ευπρόσδεκτες εφόσον περιέχουν ουσιώδεις και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Αν και δεν απαγορεύονται, οι μονολεκτικές ή/ και «μη ολοκληρωμένες» ή/ και «ανούσιες» απαντήσεις καλό θα είναι να αποφεύγονται. Σε περιπτώσεις “spamming” από χρήστες, θα γίνεται σύσταση μέσω pm από τους administrators/moderators και στη συνέχεια σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα ακολουθούνται οι κανονισμοί ποινών.  

6.5 Οι συζητήσεις πρέπει να κρατιούνται σε κόσμιο και πολιτισμένο επίπεδο με σεβασμό στις απόψεις όλων και με στόχο την ισότιμη και δημοκρατική διατύπωση ιδεών. 

6.6 Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους. 

6.7 Κάθε μέλος του forum έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης στο Paokmania.gr. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί παράβαση, εκτός ειδικών περιπτώσεων, θα απαγορευθεί η είσοδος σε όλα τα usernames του χρήστη.
 
Το Paokmania.gr και το Paokmania Forum χρειάζεται ενότητα και κατανόηση μεταξύ των μελών/χρηστών ώστε να λειτουργήσουν εύρυθμα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί για το καλύτερο!
 
7. Υπογραφή 

Κάθε χρήστης μπορεί προαιρετικά να προσθέτει την «υπογραφή» του σε κάθε μήνυμα, που δημοσιεύει.

Τα ακόλουθα ισχύουν για τις υπογραφές:
 
7.1 Οι υπογραφές κειμένου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 5 γραμμές ή τους 750 χαρακτήρες. 

7.2 Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν 1 εικόνα, η οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από 300 x 150 pixels και το μέγεθός της δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 16.384 bytes 

7.3 Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν links προς το προσωπικό ή το αγαπημένο σας site, αλλά και σε σελίδες, που φιλοξενούνται στο Paokmania.gr

7.4 Απαγορεύεται η διαφήμιση εμπορικών και μη προϊόντων και υπηρεσιών, με την τοποθέτηση links ή banners στην υπογραφή σας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστή. Σε αυτήν τη περίπτωση, οι υπογραφές θα αφαιρούνται άμεσα με ταυτόχρονη ειδοποίηση του χρήστη.

7.5 Απαγορεύεται η χρήση εικόνων και κειμένου με πορνογραφικό προσανατολισμό στις υπογραφές.

7.6 Απαγορεύονται υπογραφές πολιτικού, θρησκευτικού και φρικιαστικού περιεχομένου, ιδίως όταν προκαλούν τους υπόλοιπους χρήστες. 

7.7 Απαγορεύονται υπογραφές με υβριστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο.

7.8 Και στις υπογραφές, τονίζεται, ότι ισχύουν οι γενικότεροι όροι πρόσβασης και χρήσης.

7.9 Εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω απλοί κανόνες, ο διαχειριστής του forum έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει την υπογραφή του χρήστη ή ακόμη και να προχωρήσει σε απαγόρευση του «παραβάτη».  

8. Απαγορεύσεις 

8.1 Το φόρουμ δεν είναι χώρος εκτόνωσης των προσωπικών συναισθημάτων των συμμετεχόντων αλλά χώρος που έχει παραχωρηθεί για την κατάθεση των σκέψεών τους με τρόπο που δεν προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια οποιωνδήποτε προσώπων είτε αυτά τα πρόσωπα συμμετέχουν στο Paokmania.gr και το Paokmania Forum, είτε όχι.  

8.2 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η «επίθεση» σε άλλα μέλη, moderators ή administrators του Paokmania.gr και το Paokmania Forum. Με τον όρο «επίθεση» εννοείται η «δυσφήμιση», ο χλευασμός, η ειρωνεία, καθώς και οποιαδήποτε προσωπική ή /και φυλετική προσβολή. 

8.3 Εφόσον κάποια «συζήτηση» παραβεί οποιονδήποτε από τους Όρους Πρόσβασης και Χρήσης, απαγορεύεται να συνεχιστεί η συμμετοχή των μελών σε αυτήν. 

8.4 Εφόσον υπάρχουν οποιεσδήποτε ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με ή e-mail στους αρμόδιους Moderators ή τον Administrator 

8.5 Τα μέλη του δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν καμία πληροφορία που αφορά μέλη του Paokmania.gr και το Paokmania Forum και η οποία παρέχεται από το Paokmania.gr και το Paokmania Forum  ή από τα ίδια τα μέλη του. Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών» στοιχείων σε δημόσιο Forum, τότε το Paokmania.gr και το Paokmania Forum έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των μηνυμάτων, καθώς και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. 

8.6 Απαγορεύεται το spamming, είτε δημόσια, είτε με προσωπικά μηνύματα, είτε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, καθώς και η διαφήμιση εταιρειών, εμπορικών προϊόντων ή/ και υπηρεσιών, κάθε είδους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Administrator 

8.7 Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή /και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. 

8.8 Απαγορεύονται τα ρατσιστικά, φασιστικά, ξενοφοβικά, εθνικιστικά, αλλά και αντεθνικά σχόλια. Μισαλλόδοξες τοποθετήσεις περί φυλετικής υπεροχής, σεξιστικές αναφορές χωρίς την προηγούμενη αποδοχή των εμπλεκομένων, δογματισμός, καθώς και πολιτική προπαγάνδα που επιδιώκει την επιβολή και τον προσηλυτισμό, δε θα γίνονται ανεκτά 

8.9 Απαγορεύεται η πρόκληση βλάβης, ο εκφοβισμός ή άλλου είδους παραβατική ή επιθετική συμπεριφορά εις βάρος ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.  

8.10 Απαγορεύεται η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη /μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη /μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.  

8.11 Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης. 

8.12 Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή αναπαραγωγή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, videoanimation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα ή εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).  

8.13 Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.  

8.14 Απαγορεύεται η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή /και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή /και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του Paokmania.gr και το Paokmania Forum.

8.15 Απαγορεύεται η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών /μελών (όπως η συλλογή ή /και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών /μελών).  

8.16 Ο χρήστης /μέλος του Paokmania.gr και το Paokmania Forum  κατανοεί και αποδέχεται ότι το Paokmania.gr και το Paokmania Forum  δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το Paokmania.gr και το Paokmania Forum  και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης /δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του.  

8.17 Επίσης, το Paokmania.gr και το Paokmania Forum  και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

8.18 Ο χρήστης /μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης /μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

8.19 Απαγορεύεται η προσβολή των μελών, των φιλάθλων, των θείων, της ομάδας μας, των παικτών της ή των μελών του forum με την χρήση ειρωνικών, υβριστικών ή μειωτικών χαρακτηρισμών. Η παράβαση από μέλος του κανόνα αυτού θα οδηγεί ακόμα και στην οριστική αποβολή του από το forum 

8.20 Απαγορεύονται μηνύματα με αναφορές σε επώνυμα πρόσωπα ή χρήστες του forum με υπονοούμενα τα οποία αφορούν στην προσωπική ζωή ή θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητά και την υπόληψη τους όταν αυτές απευθύνονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα.  

8.21 Απαγορεύονται μηνύματα που επιτίθενται σε μέλος ή μέλη του forum χρησιμοποιώντας λέξεις η εκφράσεις που αν και δεν είναι υβριστικές ή προσβλητικές για τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται παρόλα αυτά δημιουργούνε προσωπικές αντιπαραθέσεις που διαταράσσουνε την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων και προκαλούνε τα παράπονα των άλλων χρηστών (π.χ. ανταλλαγή υποτιμητικών σχολίων μεταξύ χρηστών).  

8.22 Διαφωνίες μεταξύ χρηστών που εκτρέπονται σε προσωπική αντιπαράθεση και καταστρέφουν την συζήτηση, θα σβήνονται και οι παραβάτες θα τιμωρούνται, ειδικά όταν δεν συμμορφώνονται προς τις προειδοποιήσεις των moderators 

8.23 Απαγορεύεται η συνειδητή προσπάθεια πρόκλησης χάους κι αντεγκλήσεων, η συμμετοχή με μοναδικό στόχο την πυροδότηση εντάσεων και διαξιφισμών, καθώς κι η διαιώνιση συμπεριφορών που αποσκοπούν στη διατάραξη της ευρυθμίας θα αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα.  

8.24 Απαγορεύεται η επίθεση σε άλλες δικτυακές κοινότητες άλλων αθλητικών ή άλλου είδους ομάδων, ή η συμμετοχή σε αυτές με μηνύματα που δεν πληρούν τους όρους και την υπόσταση του δικού μας φόρουμ.  

8.25 Απαγορεύεται η διάδοση ψευδών ειδήσεων στο φόρουμ. Ο χρήστης που θα αναφέρει κάποια φήμη που άκουσε ή διάβασε οφείλει να επιβεβαιώνει στους υπόλοιπους ότι το γεγονός είναι απλώς φήμη και δεν προέρχεται από έγκυρες πηγές ή προσωπική πληροφόρηση.
 
8.26 Απαγορεύεται αυστηρά η διάδοση δυσφημιστικών αναρτήσεων, ανυπόστατων φημών και άρθρων από τρίτα ΜΜΕ, όπως και η αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου είδους υλικού που στοχεύει στη δυσφήμηση τρίτων προσώπων, εργαζόμενων στον σύλλογο του ΠΑΟΚ ή σε άλλους συλλόγους, στην Ελλάδα και τον κόσμο, ή άλλως σχετιζόμενων με τον δημόσιο βίο και τις αθλητικές δραστηριότητες. Οποιεσδήποτε σχετικές αναρτήσεις θα διαγράφονται μόλις γίνονται αντιληπτές και οι παραβάτες θα τιμωρούνται.
 
8.27 Απαγορεύεται η δημοσίευση προσωπικών στοιχείων, ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση προσωπικών δεδομένων μελών, επισκεπτών, αναγνωστών, ή τρίτων προσώπων που έχουν ή δεν έχουν σχέση με το Paokmania.gr και το Paokmania Forum. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση κάθε είδους προσωπικών στοιχείων (Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνα σταθερά ή κινητά, e-mail) είτε του ιδίου του μέλους, είτε άλλων μελών. Σε περίπτωση που ένα μέλος θέλει να επικοινωνήσει με κάποιο άλλο, θα πρέπει να το κάνει αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό μήνυμα και μόνο εφόσον ο παραλήπτης επιθυμεί κάτι τέτοιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η αποστολή προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και επιφυλακτικότητα, με δεδομένο ότι κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει την πραγματική ταυτότητα και τις προθέσεις των άλλων μελών.

8.28 Περιπτώσεις παροχής βοήθειας (χρηματικής, αίματος κοκ) πρέπει να ελέγχονται για την εγκυρότητά τους, προτού κοινοποιηθούν, με σεβασμό στους συμμετέχοντες και τους αναγνώστες, προς αποφυγή έκνομων ενεργειών και απατηλών ή παραπλανητικών διαδικασιών.

8.29 Απαγορεύεται η δημιουργία θεμάτων άσχετων με τον Π.Α.Ο.Κ. εκτός από την περίπτωση που θα υπάρξει συνεννόηση με τον Διαχειριστή.  

8.30 Επίσης απαγορεύονται οι "συμβουλές" ή παροτρύνσεις προς άλλους χρήστες που υπονοούν γενικά τι και πως είναι και πως θα έπρεπε να είναι οι φίλαθλοι του Π.Α.Ο.Κ.  

9. Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) 

9.1 Για την παραπομπή σε οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο από χρήστη πρέπει να υπάρξει πρώτα η σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή.  

9.2 Το Paokmania.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners 

9.3 Το Paokmania.gr  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  

10. Ενέργειες Διαχειριστών /Συντονιστών 

10.1 Οι διαχειριστές /συντονιστές του forum διατηρούν το δικαίωμα και τη βούληση να διαγράψουν /μετακινήσουν /τροποποιήσουν μηνύματα χρηστών τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανόνες του φόρουμ.

 
10.2 Οι Moderators έχουν το δικαίωμα να μετακινήσουν από κάποιο θέμα συζήτησης μηνύματα, τα οποία θεωρούνται «εκτός θέματος», είτε σε νέο θέμα συζήτησης στην ίδια ή σε άλλη περιοχή.
 

10.3 Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ανοίγονται συζητήσεις, με περιεχόμενο μηνύματα, που καταδικάζουν την αργοπορία των αρμοδίων να αντιδράσουν στα θέματα που προκύπτουν. Αν πιστεύετε ότι δεν έχετε «δικαιωθεί» μπορείτε να ενημερώσετε τον Administrator με email και αυτός θα εξετάσει το αίτημά σας.  

10.4 Απαγορεύονται οι συστάσεις μελών του Paokmania.gr και το Paokmania Forum  προς άλλα μέλη σχετικά με την συμπεριφορά τους μέσα στο forum. Αρμόδιοι για το θέμα αυτό είναι μόνο οι Moderators του Paokmania.gr και το Paokmania Forum, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να προβαίνουν στην λήψη κατάλληλων μέτρων. Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο άλλο μέλος του forum, ενημερώστε με email τον αρμόδιο Moderator, και εκείνος θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση του. Οι ενέργειες (Ban(s), παρατηρήσεις) θα γίνουν το συντομότερο δυνατό. Εφόσον απαιτείται η παρέμβαση του administrator για την επίλυση των προβλημάτων ίσως χρειαστούν περισσότερες από 24 ώρες.  
10.5 Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του για τη λειτουργία του Paokmania.gr και το Paokmania Forum  καθώς και ενδεχόμενα παράπονά του προς τους moderators, είτε δημόσια είτε με email. Απαγορεύεται όμως αυστηρά σε οποιονδήποτε χρήστη η υπόδειξη προς τους moderators για επιβολή ποινής σε άλλον χρήστη.

10.6 Οι Moderators και ο Administrator δεν έχουν, όπως γίνεται κατανοητό, καμία δικαιοδοσία σε χώρους εκτός του Paokmania.gr  και των forum του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε προσωπικό θέμα στο Paokmania.gr και το Paokmania Forum, όσο σημαντικό και αν είναι.


10.7 Το Paokmania.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα μηνύματα ή/ και τα αρχεία που ιδιωτικώς ανταλλάσσουν τα μέλη του, όπως άλλωστε αναφέρθηκε προηγουμένως.


10.8 Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση από εταιρείες ή οργανισμούς που θίγονται από προγράμματα, αρχεία ή/ και τα links που διακινούνται, θα πρέπει να αποστέλλεται άμεσα e-mail ώστε να αφαιρεθούν άμεσα. Το Paokmania.gr δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σεβασμού της νομοθεσίας, με θετική προαίρεση και δίχως υστερόβουλες πολιτικές.
 
10.9 Οι moderators και οι administrators του Paokmania.gr έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους γενικούς όρους πρόσβασης και χρήσης ή είναι κακόβουλο.  

10.10 Στο Paokmania.gr και το Paokmania Forum μπορούν να συζητιούνται όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα. Οι moderators έχουν όμως το δικαίωμα να σβήνουν μηνύματα που είναι άσχετα με το θέμα (ανάλογα και με τη ροή της συζήτησης σε αυτό), μηνύματα που είναι υπερβολικά ειρωνικά έτσι ώστε να προκαλούν αδικαιολόγητα τους υπόλοιπους χρήστες, όπως και να κλειδώνουν συζητήσεις, το θέμα των οποίων έχει πια εξαντληθεί ή «χάλασε» λόγω προσωπικών αντιπαραθέσεων.


11. Έναρξη - Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών  

11.1 Το Paokmania.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή /και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες /μέλη. Ο χρήστης /μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Paokmania.gr και το Paokmania Forum  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του /των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή /και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες /μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.


12. Περιορισμός Ευθύνης 

12.1 Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Paokmania.gr  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης /χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Paokmania.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.


12.2 Το Paokmania.gr διατηρεί το δικαίωμα για λόγους συντήρησης του server, στο οποίο φιλοξενείται, να προχωρεί κατά διαστήματα σε διαγραφή μηνυμάτων, ηλικίας 90 ημερών η παλαιότερων, μόνο σε ιδιαίτερα «κρίσιμες» περιπτώσεις. Εφόσον προκύψει πρόβλημα τεχνικής φύσεως για το οποίο δεν ευθύνεται άμεσα το Paokmania.gr και το Paokmania Forum , αλλά ο διακομιστής που φιλοξενεί τα αρχεία της ιστοσελίδας, υπάρχει περίπτωση να χαθούν ορισμένα ή ακόμη και όλα τα μηνύματα.


12.3 Το Paokmania.gr  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Paokmania.gr  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών /μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.


12.4 Το Paokmania.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης /χρήστης και σε καμία περίπτωση το Paokmania.gr
 
13. Ποινές
13.1 Σε κάθε περίπτωση που οι αρμόδιοι διαχειριστές αφαιρέσουν απροειδοποίητα μήνυμα ή θέμα συζήτησης, θα στείλουν έως και 2 μηνύματα στο μέλος ή το διαχειριστή που παρενέβη τους όρους.

13.2 Εφόσον το μέλος ή ο διαχειριστής δεν συμμορφωθεί θα απαγορευθεί (BAN) η είσοδός του στο Paokmania.gr  για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας ή και μεγαλύτερο.
 
Οι κυριότερες, αλλά όχι αποκλειστικές, ποινές για την παράβαση των κανόνων είναι:
13.3 BAN μιας εβδομάδας  

13.4 BAN ενός μήνα και  

13.5 Οριστικό BAN 

13.6 Κάθε φορά η ποινή μπορεί να κλιμακώνεται προς μεγαλύτερη.

13.7 Πριν από την επιβολή ποινής ο παραβάτης προειδοποιείται από τους moderators είτε δημόσια είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα, εκτός από περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρές, σύμφωνα με την κοινή λογική, για τις οποίες επιβάλλεται ποινή χωρίς προειδοποίηση.  

13.8 Το ύψος της ποινής είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συμμόρφωση του παραβάτη προς τις προειδοποιήσεις, τις προθέσεις του παραβάτη και τη γενικότερη παρουσία του.  

13.9 Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλους μπορεί να κατατεθεί στους Διαχειριστές/ Συντονιστές αίτηση από ομάδα τουλάχιστον 10 χρηστών για την αποβολή /τιμωρία /συμμόρφωσή του και η απόφαση θα παρθεί από συνάντηση των Διαχειριστών /Συντονιστών και θα γραφεί στο φόρουμ εντός μιας εβδομάδας.  

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι  

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Paokmania.gr και το Paokmania Forum, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Paokmania.gr και το Paokmania Forum και του επισκέπτη /χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.  Οι κανόνες αυτοί θα ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την ομάδα των συντονιστών.

Κάθε μέλος του φόρουμ δηλώνει ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τα παραπάνω και αποδέχεται την ευθύνη που απορρέει από τους κανόνες συμμετοχής του στο Paokmania.gr και το Paokmania Forum
 
Το Paokmania.gr και το Paokmania Forum αποτελούν μια ειλικρινή και ανυστερόβουλη προσπάθεια φίλων του ΠΑΟΚ να υποστηρίξουν τον σύλλογο, να προάγουν τις θετικές πράξεις τμημάτων και αθλητών του συλλόγου, αλλά και να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία ευρύτερα. Καλούμε άπαντες να σεβαστούν τους ανωτέρω κανόνες αλλά και όσους κανόνες τυχόν δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αυτή, πάντοτε υπό το πρίσμα της καλής πίστης και της κοινής λογικής.


Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή μας ο σεβασμός της ισχύουσας νομοθεσίας και καταβάλλουμε κάθε λογική και εφικτή προσπάθεια εφαρμογής όλων ανεξαιρέτως των κανόνων που οδηγούν στην εύρυθμη και υγιή λειτουργία ενός διαδικτυακού ενημερωτικού ιστότοπου και ενός διαδικτυακού Forum.
 
Paokmania.Gr
Admin Team

Διαβάστε ακόμη...