Ιστορική χρονική συγκυρία για ΠΑΟΚ η 10η Μαρτίου!

10 Μαρτίου 1923. Μια σημαντική μέρα για την ιστορία των Κωνσταντινουπολιτών (της Πόλης και της Θεσσαλονίκης).
Ιστορική χρονική συγκυρία για ΠΑΟΚ η 10η Μαρτίου!
Photo Credits: @acpaok website
Οι ιστορικοί δεσμοί του ΠΑΟΚ και του ΑΣ Πέρα είναι εκ των πραγμάτων αδελφικοί, καθώς σημαντικός αριθμός προσφύγων-αθλητών του Πέρα Κλουμπ και του ΑΣ Πέρα στη συνέχεια βρήκαν καταφύγιο και νέα πατρίδα στη Θεσσαλονίκη και, όπως είδαμε, έγιναν αθλητές του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών: https://www.facebook.com/ACPAOK.GR/posts/1893374134165028 Εκτός από τα γενέθλια του ΑΣ Πέρα - Beyoğlu Spor Kulübü όμως, η 10η Μαρτίου 1923 είναι ταυτόχρονα και η ημέρα που επί της ουσίας συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η ίδρυση της «Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών» Θεσσαλονίκης. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό από τη σελίδα μας (http://www.acpaok.gr/el/article/7824-san-shmera-15-ianoyarioy-1923:-idryetai-h-enwsh-kwnstantinoypolitwn-(ek)?fbclid=IwAR3d0gr4u8zCEV-4aPwQWw6-0U2YZ36bxU13l18SYeYplGABfWgx-4hataI) οι διαδικασίες για την ίδρυση της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου του 1923 ενώ το πρώτο Καταστατικό εγκρίνεται στις 22 του ίδιου μηνός (διασώζεται μάλιστα σήμερα ολόκληρο το πρώτο χειρόγραφο κείμενο του Καταστατικού αυτού). Η αίτηση αναγνώρισης προς το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατατέθηκε στις 5 Μαρτίου 1923 και το Δικαστήριο συνήλθε σε συνεδρίαση για το θέμα στις 10 Μαρτίου 1923, εξέτασε την υπόθεση και διαπίστωσε ότι είναι καθ’ όλα νόμιμη η ίδρυση της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση βέβαια, εγκρίθηκε τυπικά μετά από λίγες μέρες και δημοσιεύθηκε αμέσως μετά, όπως συνηθίζεται πάντοτε σε κάθε ανάλογη γραφειοκρατική διαδικασία. Η ιστορική συγκυρία είναι οπωσδήποτε εντυπωσιακή. Την ίδια μέρα που ιδρύθηκε ο νέος αθλητικός σύλλογος ΑΣ Πέρα, των Ρωμιών που τότε αποτελούσαν ακόμα ακμαιότατη κοινότητα στην Πόλη, ακριβώς την ίδια μέρα εγκρίθηκε ουσιαστικά και ο σύλλογος των προσφύγων Κωνσταντινουπολιτών της Θεσσαλονίκης, από τις τάξεις του οποίου προήλθε τρία χρόνια αργότερα ο ΠΑΟΚ. Δημοσιεύουμε σήμερα, ακόμα μία φορά, το τεκμήριο της απόφασης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνεται στο πρώτο Καταστατικό της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών (1923). ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθ. 215 ΤΟ Δικαστήριον των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών Συγκείμενον εκ των Δικαστών Σ. Παμπούκη, Προέδρου, Δ. Δημητρακοπούλου, Εισηγητού και Π. Λεβή. Συνεδριάσαν δημοσία εν τω ακροατηρίω του την 10ην Μαρτίου 1923, παρουσία του τε Εισαγγελεύοντος Παρέδρου Ν. Λεμπεδάκη, κωλυομένου του Εισαγγελέως και των αμέσως αναπληρωτών του και του Υπογραμματέως Γ. Νικολέτου, ίνα δικάση επί της αιτήσεως του Προέδρου του Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών». Ο Πρόεδρος του ανωτέρω Σωματείου δια της από 5ης Μαρτίου 1923 προς το Δικαστήριον τούτο απευθυνόμενης αιτήσεώς του υποβάλλει εις διπλούν αντίγραφον του καταστατικού του σωματείου των, πίνακα των ονομάτων των ιδρυτών αυτού, των μελών του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου μετά των αναγκαίων πληροφοριών και αιτείται την ενέργειαν των νομίμων διατυπώσεων δια την κατά Νόμον αναγνώρισίν του. Μετά την νόμιμον προδικασίαν προκειμένης συζητήσεως επί της αιτήσεως ταύτης κατά την εν αρχή της παρούσης αναφερομένην συνεδρίασιν καθ’ ην: Ακούσαν του Εισηγητού Δικαστού αναγνώντος την κατά Νόμον έκθεσίν του, και Του Εισαγγελεύοντος Ιδόν την Δικογραφίαν Σκεφθέν κατά τον Νόμον Επειδή ετηρήθησαν άπασαι αι εν άρθρω 26 του Νόμου 281 περί σωματείων και των σχετικών Βασιλικών Διαταγμάτων αναφερόμεναι νόμιμοι προϋποθέσεις, περιελήφθησαν δ’ εν τω καταστατικώ του αιτούντος οι υπό του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Νόμου προβλεπόμενοι όροι, δέον ίνα γείνη δεκτή η κρινομένη αίτησις και διαταχθή η ενέργεια των εν άρθρω 27 του αυτού Νόμου αναγραφομένων διατυπώσεων. Δια ταύτα Δεχόμενον την κρινομένην αίτησιν. Διατάσσει την εις το ακροατήριον του Δικαστηρίου τούτου τοιχοκόλλησιν του καταστατικού του σωματείου υπό την επωνυμίαν «Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών» εδρεύοντος εν Θεσσαλονίκη και την καταχώρησιν αυτού εις το προς τούτο τηρούμενον ειδικόν βιβλίον. Επιβάλλει τα τέλη της παρούσης τω Δημοσίω. Εκρίθη και απεφασίσθη εν Θεσσαλονίκη τη 16η Μαρτίου 1923 και εδημοσιεύθη αυτόθι τη 17η ιδίου μηνός και έτους. Ο Πρόεδρος Ο Υπογραμματεύς Σ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ Ακριβές αντίγραφον. Εν Θεσσαλονίκη τη 11η Απριλίου 1923 Η Υπογραμματεύς ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΟΥ

Διαβάστε ακόμη...